Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
Szukaj:
Referat Organizacyjny (OR)


1. Do zadań Referatu Organizacyjnego w zakresie organizacji pracy należy:

 1. zapewnienie sprawnej organizacji pracy i funkcjonowania Urzędu i jego wszystkich wydziałów - usprawnianie prac Urzędu oraz wprowadzanie nowych metod i technik zarządzania,
 2. inicjowanie i koordynowanie prac związanych z doskonaleniem funkcjonowania administracji gminnej, związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej,
 3. ogólny nadzór nad stosowaniem prawa, a w szczególności przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 4. ogólny nadzór i koordynacja wykonywania zarządzeń Burmistrza,
 5. wykonywanie (w zleconym zakresie) prac związanych z wyborami parlamentarnymi, prezydenckimi, samorządowymi, organów jednostek pomocniczych gminy oraz przeprowadzaniem referendów.

 

2. W zakresie obsługi Sekretariatu Burmistrza do zadań Referatu należy:

 1. zapewnienie obsługi organizacyjno-administracyjnej i kancelaryjno-technicznej pracy Burmistrza i Sekretarza,
 2. prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków wpływających do Burmistrza oraz koordynacja ich rozpatrywania,
 3. przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski oraz organizowanie ich kontaktów z Burmistrzem lub Sekretarzem bądź kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu,
 4. prowadzenie rejestru zarządzeń Burmistrza oraz projektów uchwał Rady,
 5. prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych
 6. obsługa techniczna i kancelaryjna spotkań i zebrań organizowanych przez Burmistrza, i Sekretarza.

 

3. W zakresie Kancelarii Ogólnej Urzędu do zadań Referatu należy należy:

 1. udzielanie informacji o kompetencjach poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny i sposobie załatwiania poszczególnych spraw - bezpośrednio i telefonicznie,
 2. obsługa biura podawczego, w tym w szczególności przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz Urzędu oraz prowadzenie ewidencji korespondencji,
 3. obsługa w zleconym zakresie elektronicznego obiegu dokumentów,
 4. nadzór nad tablicami ogłoszeń urzędu umieszczanie urzędowych ogłoszeń i obwieszczeń,
 5. prowadzenie archiwum zakładowego i przekazywanie akt do archiwum państwowego, z zastrzeżeniem kompetencji Urzędu Stanu Cywilnego.

 

4.W zakresie obsługi Biura Rady do zadań Referatu należy:

 1. zapewnienie obsługi organizacyjnej i administracyjnej prac Rady i jej komisji,
 2. przygotowywanie we współpracy z sekretariatem Burmistrza i właściwymi merytorycznie referatami materiałów dotyczących projektów uchwał Rady, jej komisji oraz zarządzeń, decyzji i postanowień Burmistrza oraz innych materiałów na posiedzenia i obrady tych organów,
 3. przekazywanie właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu oraz miejskim jednostkom organizacyjnym podjętych uchwał Rady oraz opinii komisji
 4. przekazywanie korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych,
 5. przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji,
 6. podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady oraz jej komisji,
 7. protokołowanie sesji, oraz w zleconym zakresie posiedzeń, zebrań i spotkań,
 8. prowadzenie rejestru uchwał Rady, komisji Rady oraz ich udostępnianie mieszkańcom,
 9. prowadzenie rejestru wniosków, zapytań i interpelacji składanych przez radnych,
 10. prowadzenie rejestru skarg i wniosków wpływających do Rady oraz koordynacja ich rozpatrywania,
 11. prowadzenie i udostępnianie zbioru aktów prawa miejscowego publikowanych w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego
 12. zamieszczanie, koordynowanie, monitorowanie informacji oraz dokumentów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.

 


5.W zakresie obsługi administracyjnej Urzędu do zadań Referatu należy:
 1. zapewnienie ochrony mienia Urzędu,
 2. zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i wyposażenie, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,
 3. zaopatrzenie materiałowo - techniczne na cele biurowe oraz prowadzenie dystrybucji materiałów biurowych i kancelaryjnych,
 4. nadzór nad funkcjonowaniem łączności telefonicznej Urzędu,
 5. gospodarowanie środkami rzeczowymi, drukami i formularzami,
 6. zaopatrywanie Urzędu w pieczęcie, prowadzenie ich rejestru oraz kasowanie po zużyciu,
 7. analiza potrzeb komórek organizacyjnych Urzędu w zakresie usług transportowych,
 8. zapewnienie transportu dla Burmistrza oraz w razie potrzeb dla innych komórek organizacyjnych Urzędu
 9. prenumerata wydawnictw, czasopism i dzienników, zaopatrzenie wydziałów w literaturę fachową,
 10. zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń poligraficznych w Urzędzie,
 11. utrzymywanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu,
 12. zapewnienie dozoru i ochrony obiektów i mienia Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny,
 13. znakowanie pomieszczeń i budynków Urzędu (w szczególności tablice urzędowe, informacyjne),
 14. prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Gminy.

 


6.Do zadań Referatu w zakresie kadr, szkolenia i bhp należą sprawy:
 1. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych - za wyjątkiem kierowników szkół i placówek oświatowych,
 2. przechowywanie akt osobowych  pracowników,
 3. prowadzenie naboru pracowników Urzędu,
 4. organizacja i nadzór praktyk, staży i przygotowania zawodowego oraz innej aktywizacji zawodowej
 5. przechowywanie dokumentacji oraz prowadzenie w zakresie zleconym przez Burmistrza  spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
 6. kontrola przestrzegania dyscypliny pracy w Urzędzie,
 7. prowadzenie spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników, w tym organizacja i przeprowadzanie szkoleń,
 8. wydawanie zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia przez pracowników Urzędu,
 9. organizowanie (zlecanie) szkoleń wstępnych i okresowych pracowników z zakresu bhp,
 10. prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkami w drodze do i z pracy oraz w pracy,
 11. współpraca z państwową inspekcją pracy,
 12. nadzór nad terminowością badań okresowych pracowników,
 13. realizacji zadań wynikających ze współpracy pomiędzy Gminą a sądami w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej,
 14. przygotowywanie i organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy z wyjątkiem dyrektorów szkół i przedszkoli.

 

7. Do zadań Referatu w zakresie obsługi informatycznej Urzędu należy:

 1. nadzór nad całością prac związanych z informatyzacją Urzędu,
 2. obsługa informatyczna (serwis) oraz doradztwo informatyczne dla pracowników urzędu,
 3. administrowanie siecią komputerową Urzędu, w tym zarządzanie systemem dostępu do zbiorów danych i zapewnieniem prawidłowej realizacji ustaw i przepisów szczególnych w tym zakresie,
 4. zapewnienie bezpieczeństwa danych zawartych w komputerowych zbiorach danych Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami wewnętrznymi przyjętymi w Urzędzie,
 5. zapewnianie sprawności i bezpieczeństwa systemu wprowadzania danych na urzędową stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej,
 6. wdrażanie przyjętych przez Urząd nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w informatyce, w szczególności dotyczących elektronicznego obiegu dokumentów i stosowania podpisu elektronicznego,
 7. zapewnienie sprawności i bezpieczeństwa systemu łączności internetowej wykorzystywanej w pracy urzędu.

PRACOWNICY:mgr Artur GąsiorSekretrz Urzędu Więcej...
Robert DzienniakStanowisko ds. Informatyki Więcej...
Mariola KopećStanowisko ds. Obsługi RMiG Więcej...
Edyta WojsławStanowisko ds. Kadr Więcej...
Małgorzata TamborStanowisko ds. Kancelarii Ogólnej oraz Sekretariatu Burmistrza Więcej...
Aneta RyłkoGoniec Więcej...
Marzena KrupaStanowisko ds. Archiwum Zakładowego (OR-AZ) Więcej...
Karolina KowalikPracownik administracyjny Więcej...