Urząd Miasta i Gminy w Szczekocinach
Szukaj:
GMINA SZCZEKOCINY


Podstawowym aktem prawnym regulującym zasady działania samorządu gminnego jest ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), w oparciu o którą samorząd gminny działał w nowych warunkach ustrojowych państwa od 1990r.
Od dnia 1 stycznia 1999r., czyli od dnia wejścia w życie reformy administracyjnej wprowadzającej zasadniczy, trójstopniowy podział terytorialny państwa, Gmina Szczekociny, jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego należy do powiatu zawierciańskiego w województwie śląskim.
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, rozstrzyganie w sprawach, należy do gminy.
       Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, a w szczególności zadania własne obejmują następujące sprawy:
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
- lokalnego transportu zbiorowego,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
- gminnego budownictwa mieszkaniowego,
- edukacji publicznej,
- kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
- targowisk i hal targowych,
- zieleni gminnej i zadrzewień,
- cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
- wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
- promocji gminy,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi,
- współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.
         Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego. W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi. Wykonywanie zadań publicznych może być także realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.


Informacje o gminie


 Położenie

Szczekociny położone są w województwie sląskim, na obszarze Niecki Wołoszczowskiej, nad rzeką Pilicą. Tu krzyżują się drogi krajowe Katowice - Kielce Nr.78 oraz Częstochowa - Kielce Nr. 76.
Dogodne są połączenia autobusowe z Warszawą, Krakowem, Katowicami, Częstochową.
Linia kolejowa łączy miasto z Krakowem, Częstochową oraz za pośrednictwem CMK ze Śląskiem.
 Obszar

Gmina Szczekociny jest jednostką samorządową, obejmującą swym zasięgiem miasto Szczekociny oraz 18 sołectw. Powierzchnia: 136 km kw., w tym miasto 18 km kw. Struktura użytków rolnych: grunty orne - 6347 ha, sady - 49 ha, łąki i pastwiska - 2653 ha, lasy - 3116 ha.
 Ludność

Liczba mieszkańców Miasta i Gminy Szczekociny: 8671,
w tym kobiety: 4361, mężczyźni: 4310

Liczba mieszkańców w mieście Szczekociny: 4036,
w tym kobiety: 2060, mężczyźni: 1976

Liczba mieszkańców na terenie wsi: 4635,
w tym kobiety: 2301, mężczyźni: 2334